ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ